Dnešní datum: 27. 09. 2023   
Přihlásit se

Uživatelské jméno:

Heslo:
Založit nový účet!

Zkrácený program strany Národní prosperita

25. 08. 2009

 ZKRÁCENÝ PROGRAM STRANY NÁRODNÍ PROSPERITA
(kompletní program strany ke stažení zde ...)

 
NA ÚVOD
 
     Vážení spoluobčané, otevíráte program strany „Národní prosperita“. Strana byla řádně zaregistrována 22.3.1999 a je jednou z těch, které se naší současné politické elitě nehodí příliš do plánů a které proto media, zjevně ve shodě s vládnoucími stranami, neviditelně blokují přístup do sdělovacích prostředků. Vznik strany „Národní prosperita“ nebyl iniciován žádným politickým či ideologickým uskupením. Popud k jejímu vzniku a registraci vyšel od řadových občanů, nespokojených s tím jakým směrem se začala situace v naší republice vyvíjet.


     Patříme mezi ty, kteří nevěří ve „všemocnost ruky volného trhu“, ani v extrémně přeháněnou liberalizaci společnosti. Ve svých názorech a návrzích řešení společenských i ekonomických problémů, vycházíme z prosté logiky zdravého rozumu, která říká, že politika není nástrojem pro vytváření nadstandardních podmínek politických stran a    jejich pohlavárů, ale že jejím hlavním úkolem a tím i úkolem politiků je zabezpečovat pro občany poklidné a spokojené životní prostředí a vytvářet jim rozumné podmínky pro jejich duševní i materiální rozvoj. Protože jen to je cesta vedoucí k prosperitě celé společnosti a k rozvoji našeho národa i všech spořádaných občanů naší země.
     Jsme také přesvědčeni, že naše národy nesmí utonout v rozplizlosti „nového světa“ a že máme právo zachovat si svoji svébytnost ! I v „novém světě“, ať už směřuje kamkoli ! Naším cílem je právní a životní bezpečí a prosperita našich národů. Chceme, aby naše země byla suverénním státem, se kterým okolní státy budou jednat jako rovní s rovným !
     Tvrdíme, že rozhodující silou v demokratické zemi nejsou politici a jejich strany, ale že je jí vůle občanů. Politici se proto musí stát pouhými služebníky těch, kteří je ve volbách pověří správou země !

           
ORGÁNY ZÁKONODÁRNÉ A STÁTNÍ APARÁT
 
     Prezident, jako nejvyšší představitel státu a nejvyšší velitel naší branné moci, musí být nestranným představitelem všech občanů země ! Naše strana se staví za to, aby prezident byl volen přímou volbou občany. Volbou, která mu uděluje mnohem vyšší mandát, než jaký dostávají politické strany a proto prezidentem může být jen člověk s vysokým morálním kreditem, člověk vzdělaný, který žije příkladným způsobem.
     Základní zákonodárnou složkou je parlament. Obě jeho komory jsou tu jen k tomu, aby sloužily občanům, zajišťovaly tvorbu a uplatňování kvalitních zákonů, ale proto, aby poskytovaly nezasloužený blahobyt stranickým představitelům !
     Být senátorem či senátorkou musí být pro zvoleného jedince ctí. Proto by to měla být jenom symbolicky honorovaná čestná funkce, o kterou se budou u občanů ucházet takoví morálně pevní jedinci, pro které je služba vlasti osobním posláním. 
     Poslanec je osoba, která své postavení získala jen díky výsledku voleb od občanů - voličů. Placen je ze státních prostředků, tedy daňovými poplatníky a má tedy sloužit společnosti jako jakýkoli jiný úředník. S tímto vědomím by měl každý člen poslanecké sněmovny přistupovat ke své práci.
     Vláda je pouhým nejvyšším manažerským výkonným prvkem státního aparátu, zabývajícím se správou státu dle platných zákonů.
     V zemi, kde morálka je popelkou, je samospráva v dnešním pojetí protismyslná. Současná samospráva je zákonně natolik špatně nastavena, že to přímo vytváří podmínky pro korupci. Je třeba si uvědomit, že tito volení zástupci jsou také jenom placenými zaměstnanci občanů a ne místními všemocnými gubernátory !
     Je nutné, aby bylo zásadním způsobem nově definováno odměňování a materiální zabezpečení jak u našich zákonodárců a vlády, tak i u zastupitelů na všech stupních tak, aby odpovídalo náročnosti jejich práce a také obráželo kvalitu jejich práce i výkonnost. Poslanci a členové vlády také nejsou de facto ničím jiným než úředníky, které my občané zaměstnáváme !
 
ZÁKLADNÍ NÁZORY
    
     Naše strana zásadně vždy bude stát za zákonem o obecném referendu. Za logické pak pokládáme, že výsledek referenda musí být plně závazný pro všechny politiky a zastupitele, s vyjímkou prezidenta, který by jako jediný měl v případě referenda právo veta, došel-li by k závěru, že jeho uznání by nějak výrazně poškodilo naši zemi, nebo rozhodující část naší společnosti.
     Rodina se za celá tisíciletí osvědčila jako nenahraditelný základní prvek každé spořádané společnosti a platí to i dnes. Je jedním z nejdůležitějších prvků každé vyspělé společnosti a ani škola, ani nějaký ústav takovou funkční rodinu, čímž myslíme muže a ženu a jejich děti, nemůže v jejích hodnotách nahradit. Na tom dnešní „společenští novátoři“, ignorující základní přírodní zákony i historický vývoj rodiny, nic nezmění ! Snažme se zachovat existenci našich národů tím, že podpoříme rodinu jako tvůrkyni jejich budoucnosti.
     Bydlení je jednou ze základních životních potřeb a musí být dostupné i pro občany z méně výdělečných oborů. Naše strana se bude zasazovat o to, aby byly ze strany státu vhodným způsobem stimulovány obce a města k výstavbě domů s nájemním bydlením, ne však v kategorii nadstandardního bydlení, jak je tomu často v současnosti, ale v kategorii bytů dostupných výší nájemného i pro občany méně výdělečných kategorií a pro mladá manželství.
     Žádná práce není podřadná a ponižující ! Zajištění práce občanům je jednou ze základních povinností každé solidní osvícené vlády. Je její povinností poskytovat pomoc těm, kteří si z objektivních důvodů sami svou prací prostředky pro život nemohou zajistit. Ale zároveň má proto mít vláda také právo stanovovat těm, kteří takovou pomoc potřebují, podmínky za jakých jim bude poskytována. To znamená, že ti, kteří mohou pracovat, nemohou bezdůvodně odmítat práci, která jim je nabídnuta a zároveň ještě požadovat dávky sociální pomoci.
     Jsme přesvědčeni, že lidé, kteří po celý život poctivě pracovali, musí mít zajištěn řádný starobní důchod, který jim zabezpečí důstojný život. Záruky v tomto směru musí dát lidem stát !
     V oblasti zdravotnictví musí být cílovou metou systém zdravotní pomoci a péče na úrovni současných vědeckých poznatků, který bude přistupovat stejně ohleduplně a vstřícně ke všem, kteří budou jeho pomoc potřebovat ! Naše strana se staví za to, aby při zachování míry hospodárnosti i dostupnosti zdravotnické pomoci a péče byla ustanovena systémově uspořádaná, státem řízená a důsledně kontrolovaná síť zdravotnických zařízení, která zabezpečí jak neodkladnou pomoc, tak obecnou zdravotní péči i péči následnou, včetně pohotovostních služeb a to i v těžko dostupných lokalitách.
     V zemi, která dala světu J.A. Komenského, nesmí být školství popelkou ! Vzdělaný národ má vždy šanci uspět v soutěži s ostatními ! Bohužel všechny reformy posledních let naše školství spíše srazily, než aby jej pozvedly. Všeobecná vzdělanost klesá a to je nutné zastavit.
     V oblasti vědy základní i aplikovaný výzkum podmiňují veškerý pokrok. Je zapotřebí, aby stát postupně vytvořil vědeckým pracovníkům těch vědeckých a vývojových institucí, které jsou ve státní působnosti, takové finanční podmínky, které zabrání odlivu těch nejlepších do zahraničí.
      Kulturní národ se nikdy nedá zotročit, ani prodat ! Ale současné "kulturní trendy" míří spíše k poklesu kulturnosti, než k jejímu růstu.Současný zmatený a nemocný svět kulturu bohužel víc ubíjí, než aby ji podporoval ! 
      Media jsou snadno zneužitelným nástrojem moci ! Zvláště dostanou-li se do rukou politiků a jejich stran, jako je tomu v současnosti. To je třeba zarazit. Media musí zůstat nezávislou složkou společnosti.
      Heslem našich předků bylo „V zdravém těle zdravý duch !“ Uveďme toto heslo opět v život, bude to k prospěchu všem !
      Demokracie není anarchií, i když někteří dnešní politici i občané ji tak zřejmě vidí. I v demokracii mají občané vedle svých práv i povinnosti.
 
ZÁKONY, ZÁKONODÁRSTVÍ, SOUDNÍ SYSTÉM
 
     Naše strana bude prosazovat, a za zásadní považuje, vytvoření logicky provázaného a co možno jednoduchého systému zákonů, který by nahradil dosavadní totálně nepřehledný a v mnohém zmatečný pseudo-systém, vytvořený po roce 1990 a ještě víc zmotaný v letech následných, který prospívá jen těm, kteří zákony rádi porušují a obcházejí, i jejich právníkům. Zákon má právo být tvrdý vůči těm, kteří škodí společnosti ! Trest musí být pro potrestaného skutečným trestem !
     Naše strana se staví za to, aby byla znovu otevřena otázka zrušení statutu “soudce na doživotí“ a aby vedle jmenování soudcem existovala i možnost rychlého odvolání soudce v případě zneužití pravomoci z jeho strany, při zanedbávání povinností a při zjevné nekompetentnosti. Dále také za to, aby výše platů soudců byla závislá i na jejich výkonnosti a úspěšnosti.
 
BEZPEČNOST OBČANŮ, OBRANA ZEMĚ
 
     Jen stát, který se dokáže postarat o bezpečí svých občanů a tyto ochránit před zločineckými živly, může dovést své občany na cestu k prosperitě !
     Národ, jehož státní systém nedokáže ochránit a ubránit vlastní výsostné území, přestává být svébytným národem ! Odpor naší mladé generace k vojenské službě pokládáme za ostudný projev její morální degradace. Obrana vlastní země a národa je a musí být pro každého muže i dnes čestnou povinností a ne zátěží, které se bude pomocí různých triků vyhýbat ! A i mladé ženy by dle našeho názoru mohly mít povinnost absolvovat základní kurs zdravotní pomoci, aby je bylo možno v krizových situacích nasadit jako posilu profesionálních složek zdravotní pomoci a záchrany.
 
EKONOMIKA, PODNIKÁNÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
 
     V ekonomicky vyspělém světě neexistuje stát, který by v jejím vlastním zájmu neusměrňoval a nekorigoval její ekonomický rozvoj. U nás se to však, díky přehnanému liberalismu naší nové „polistopadové elity“, zvrtlo. My její zvrácenou myšlenku, že všechno zvládne a usměrní “nepřekonatelná ruka volného trhu“, zásadně odmítáme. Její živelnost plodí jen problémy a vytváří podmínky pro korupci a podvody. To však neznamená, že popíráme svobodu podnikání. Ale má-li být ekonomika země produktivní a přínosná, pokládáme za potřebné její zaměření v jejím vlastním zájmu v rozumné míře usměrňovat.
     Svobodné podnikání je základem prosperity. Ale má-li prosperitu přinášet, musí dodržovat zákonná pravidla ! Nedokáže-li jejich dodržování stát zajistit a nevytvoří-li pro podnikání řádné podmínky, je špatným státem. A tomu našemu se to zatím ještě nepovedlo. Spíše naopak !
     Nejenom chemický průmysl a neuvážené používání průmyslových hnojiv, ale i automobilová doprava patří mezi největšími ničitele přírody a životního prostředí. Upřednostněním ekologičtějších způsobů přeprav ochráníme sami sebe ! Je třeba, aby politici již konečně pochopili, že železniční doprava je oproti silniční nejenom ekonomičtější, ale hlavně citlivější k životnímu prostředí. Aby neupřednostňovali silniční dopravu jen proto, že to nějaké přepravní lobby požaduje.
     Zemědělství formuje životní prostředí v němž žijeme. Zachováme-li si čistou přírodu a produkci čistých potravin, zachováme si i zdravé prostředí pro sebe i své děti.
     Naše strana bude usilovat o to, aby o venkově přestali rozhodovat od zeleného stolu svými byrokratickými způsoby úředníci z města, kteří venkov poznají jen z televize. Stát musí v oblasti zemědělského podnikání tomuto oboru podnikání dopomoci k prosperitě také omezováním, nebo přiměřeným limitováním dovozů těch zemědělských produktů, které může naše zemědělství v dobré kvalitě vyprodukovat samo.
 
V ŽIVOTĚ SPOLEČNOSTI
       
     Víra je soukromým statkem člověka a stát mu nemůže toto právo odepírat. Naše strana plně uznává nezastupitelnost působení církví na úseku humanitární pomoci i jejich výchovné poslání, ale v žádném případě nemůže souhlasit s jakoukoli přímou vazbou mezi církvemi a státem, která by umožňovala obousměrné ovlivňování jejich činností a rozhodování.
     V rámci přistěhovalectví přijímejme do své země jen slušné a solidní jedince, kteří u nás chtějí žít poctivě a kteří budou pro naši zemi přínosem. Za rozhodující faktor pokládáme přitom skutečnost, že všude tam, kde vznikají příliš velké komunity cizorodých přistěhovalců, dochází k tomu, že příslušníci těchto komunit odmítají integraci do základní společnosti a začínají si prosazovat různá mimořádná práva. Jsme toho názoru, že taková mimořádná práva nelze poskytovat nikomu a že v případě nátlakových akcí takových komunit má stát právo proti těmto zasáhnout a to i nejtvrdšími způsoby ! 
     Drogy, prostituce a další abnormality, i když je to věcí jedinců, oslabují celou společnost ! Stalo se však u nás zvykem, že lidé, kteří podlehnou drogám a jiným zdraví poškozujícím návykovým látkám, jsou díky politice naočkované do naší společnosti uměle přehnaným liberalismem až přespříliš tolerováni a že jsou pro ně na úkor ostatních spořádaných občanů vytvářeny „programy“, které jim ještě užívání drog usnadňují místo toho, aby je vedly k odvykání. A je řada politiků, kteří by nejraději užívání drog ještě usnadnili tím, že by legalizovali tzv. měkké drogy, které jsou při vzniku narkomana startovním prostředkem. S tím zásadně nemůžeme souhlasit !
     Chce-li občan demokratické společnosti mít svá práva, musí také této společnosti něco odvádět ! Nelze jenom mnohé chtít a nic nedávat ! Naše strana trvá na tom, aby platila pro všechny občany ČR stejná práva, bez rozdílu na národnost či příslušnost k nějakému etniku, ale také, aby byly odmítnuty veškeré pokusy některá etnika nějakým způsobem na úkor ostatních zvýhodňovat tzv. pozitivní diskriminací. 
     Nejvyššími držiteli moci v demokracii nejsou politici, ale občané, kteří výkon moci politikům jen svěřují ! Pokládáme za nutné, pro budoucnost naší země a našich národů, aby už konečně politici vymetli ze svých hlav myšlenku, že každý projev národního uvědomění a snaha o kontrolu jejich práce, je nežádoucím extremismem, se kterým je v dnešní nové době třeba skoncovat ! Chceme zdůraznit, že každý zdravý národ usiluje o své území, chce mít své hranice a svůj stát. Nechceme-li se stát ve světě přehlíženým odpadem, musíme všem dát jasně najevo, že svoji národní identitu nezaprodáme a že si uchováme vše co nám naši předkové odkázali.
     Do situace kdy o naší vlastní zemi budou rozhodovat jiní se nikdy nechceme dostat ! Naše strana se proto plně staví za zachování naší národní identity, za obnovení národní hrdosti a zachování našich kulturních i společenských tradic ! A též za morální očistu celé naší společnosti ! Proto odmítáme všechny trendy, které propagují „nový věk“ založený na rozkladu etických pravidel a hodnot.
     Demokracie není žádná „fata morgána“, která se z ničeho nic může rozplynout. Je-li vybudována na poctivých základech, může ji rozbít jen násilný zásah. Ale bohužel ta naše současná demokracie je po pravdě jenom pouhou pouťovou sádrovou atrapou, kterou naši politici lživě vydávají za své "umělecké dílo". Tu pravou demokracii si však budeme muset teprve vybojovat.
Strana Národní prosperita
Léto 2009

Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Kalendář
<<  Září  >>
PoÚtStČtSoNe
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Anketa
Jste pro znárodnění strategických firem (např. energetika, plynárny, vodárny,..) ?

Zásadně Ano (3895 hl.)
 
Spíše Ano (2573 hl.)
 
Pouze vybraná odvětví (2406 hl.)
 
Spíše Ne (2716 hl.)
 
Zásadaně Ne  (2340 hl.)
 
Neumím posoudit (2528 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 16458
Transparentní účet
Ucuz Sms Onay | Mobil Onaylama
Masal Oku Dalaman Airport Transfers Marmaris Airport Transfers Fethiye Airport Transfers oludeniz Airport Transfers Içmeler Airport Transfers

Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
na začátek stránky

 PHP Powered Získejte Thunderbird!