Dnešní datum: 16. 06. 2024   
Přihlásit se

Uživatelské jméno:

Heslo:
Založit nový účet!

Stanovy strany Národní prosperita

25. 08. 2009

Změna stanov registrována 9.4.1014

pod čj. MV-46800/VS-14

IČO 69347565

STANOVY STRANY NÁRODNÍ PROSPERITA

1. NÁZEV A ZKRÁCENÉ OZNAČENÍ STRANY


Oficiální a CSÚ MV ČR registrovaný název strany zní :

NÁRODNÍ PROSPERITA
 
Číslo registrace : VS/1-1/4958/98r

IČO : 69347565Při oficiálním styku a ve veřejných sdělovacích prostředcích používá strana zkratku : „NP“ 

V písemném styku a k propagaci strana používá následující logo : калина  

 

 

2. SÍDLO STRANY

 

Sídlem centrálního orgánu strany - předsednictva - je Jablonec nad Nisou

 

Pro písemný poštovní styk je určena adresa :

NÁRODNÍ PROSPERITA, Skřivánčí 26, 466 02 Jablonec nad Nisou

 

3. RÁMCOVÉ PROGRAMOVÉ CÍLE     

            Strana NÁRODNÍ PROSPERITA je konzervativní stranou, respektující naše české národní tradice a zdravé vlastenectví. Naším prvořadým zájmem vždy bude prosperita naší země a  morální i materiální kvalita života spořádaných občanů. na prvním místě se staví za vytvoření takového politického uspořádání, ve kterém budou vždy rozhodující silou řádní občané naší země. 

            Ve svém působení ve směru k veřejnosti se strana zaměří především na zvyšování informovanosti našich občanů o možných formách demokracie, s důrazem na demokracii přímou, která by dle názoru naší strany, pokud bude akceptována na všech stupních řízení a na stupni nejvyšším spojena s potřebnými úpravami povinností a pravomocí jak dolní komory - poslanecké sněmovny, tak horní komory - senátu i prezidenta,  byla pro budoucí rozvoj naší společnosti tou nejlepší formou.           

            V oblasti života občanů za stěžejní pokládá uplatnění demokratické rovnosti a odmítá jak negativní, tak pozitivní diskriminaci jakékoli části společnosti.  Za nezanedbatelné pokládá posilování vědomí našich řádných občanů o tom, že ještě stále žijí v zemi, která je i přes mnohá omezování, vyvolaných členstvím v Evropské unii, plně suverénním státem, v němž rozhodujícím legislativním prvkem v naší zemi je Ústava ČR spolu s navazujícími zákony, tj. v zemi, která je jejich nezadatelným domovem a vlastí. 

            Za jeden z prvořadých úkolů státu strana pokládá péči o bezpečnost řádných občanů, boj proti kriminalitě a terorismu, proti šíření drog, veřejné prostituce i jiných nemorálních aktivit a vždy se bude zasazovat o přísnější postupy proti všem, kteří nebudou ochotni dodržovat a ctít zákony naší země. Za stejně stěžejní pokládá strana podporu a  upřednostnění plnohodnotného statutu a řádné rodiny a dětí.

            V oblasti sociální se staví za princip uvážlivé solidárnosti, zejména ve vztahu k jedincům, kteří si sami, nebo i za pomoci svých nejbližších, nemohou vlastními prostředky a silami zajistit základní životní potřeby. Zároveň se však bude zasazovat o zpřísnění podmínek poskytování sociální pomoci státem u těch, kteří jsou schopni zajistit si prací prostředky pro život sami, ale řádné práci se vyhýbají a žijí v představě, že je stát tím kdo jim vše pro život musí zajistit. 

            V oblasti produktivní činnosti občanů strana bude vždy podporovat zaměstnanost a jakákoli další opatření, která povedou k rozvoji živnostenského podnikání, soukromého zemědělství a podnikatelských iniciativ řádných občanů republiky, ale naopak nesouhlasí s poskytováním řady nadstandardních výhod zahraničním podnikavcům, kteří mnohdy poskytované výhody zneužívají a svým podnikáním naší zemi nepřinášejí trvalé hodnoty s dlouhodobou perspektivou a vytvořené zisky povětšinou přenášejí z naší země do ciziny.

 

4. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA STRANY A JEJÍ ORGÁNY 

Základními prvky strany jsou :  

“MÍSTNÍ KLUB“ (MK), ustanovovaný tam kde je více členů než 3 a méně než 11.  

„MÍSTNÍ ORGANIZACE“ (MO), ustanovovaná tam kde jest počet jejích členů vyšší nežli 10. K ustanovené MO se přidružují této teritoriálně nejbližší MK dle vlastního výběru. Jednotlivé MO si na čtyřleté období volí na svém plenárním zasedání svůj tříčlenný VÝBOR MO. Členy tohoto výboru se automaticky navíc stávají předsedové přidružených MK, kteří se nezapočítávají do počtu tří členů volených MO. Tento o předsedy přidružených MK rozšířený výbor si volí svého předsedu většinovým hlasováním. MK si volí na své schůzi pouze svého předsedu.

Na úrovni krajů jsou vytvářeny krajské rady (KR), které tvoří předsedové MO daného teritoria, na pětileté období.Tito si na prvém setkání, které svolá předseda početně nejsilnější MO, ze svých řad zvolí předsedu a místopředsedu KR. Tyto rady jaou svolávány dle potřeby k projednání závažných vnitrostranických otázek buď z popudu centrálního předsednictva strany, nebo na základě návrhu některé MO daného regionu se specifikací problému, který by měla KR prodiskutovat. Zprávu z konkrétního jednání se závěry předseda KR předkládá centrálnímu předsednictvu strany.

Centrálním orgánem strany  a  je 3 až 5ti členné “PŘEDSEDNICTVO“, volené  sněmem delegátů na čtyřleté období tajným hlasováním. V rámci volby předsednictva je volen předseda a místopředseda. Tito dva jsou statutárními zástupci strany a oba mají podpisové právo na stejné úrovni, s tím, že u podpisu vedle svého jména jsou povinni uvést svoji jmenovitou funkci [předseda NP, nebo místopředseda NP]. Předsednictvo je nejvyšším statutárním a výkonným orgánem strany, který je oprávněno ke styku s úřady i se sdělovacími prostředky. Řeší otázky vyplývající ze stanov a schváleného programu strany, řídí hospodaření strany a odpovídá za její majetek a je odpovědno za prezentaci strany na veřejnosti.

Na předsednictvo navazuje 2  až 3 členná “DOZORČÍ RADA“, volená na sněmu delegátů na období 4 a půl roku, která je  hlavním rozhodčím a koncepčním orgánem strany. Dohlíží na dodržování stanov, respektování schváleného programu a posuzuje věcné stížnosti, případná odvolání členů strany a dozoruje hospodaření strany. Při zjištění porušení zásad stanov či nedodržování schváleného programu strany některými kroky předsednictva, má dozorčí rada vůči takovým krokům právo veta. Rozhodující slovo pak má nejbližší řádný, nebo z důvodů možného prodlení také v případech zvláštního zřetele svolaný mimořádný celorepublikový sněm [který je v takovém případě předsednictvo povinno svolat do 60 dnů od vydání veta dozorčí rady]. Tento rozhodne pak o výsledku hlasováním, při němž je rozhodujícím faktorem nadpoloviční počet hlasů. 

Vrcholovým  orgánem je SNĚM DELEGÁTŮ, svolávaný  předsednictvem strany  jednou za 4 roky. V případech zvláštního zřetele, může předsednictvo strany svolat mimořádný sněm i v mezidobí. Sněm schvaluje na návrh dozorčí rady změny stanov, program strany, složení centrálních orgánů strany a projednává stěžejní otázky života strany.    

 

5. OPRÁVNĚNÍ K JEDNÁNÍ  

            Na nejvyšší úrovni předsednictva mají oprávnění k jednání s úřady jak předseda, tak místopředseda strany, a to jak oba společně, tak jednotlivě. Pro jednání ve všech rozhodujících věcech musí být k danému úkonu předsednictvem předem zpracované, většinově schválené, písemně podchycené a též všemi jednání zúčastněnými členy předsednictva podepsané usnesení, které jsou povinni, jak předseda, tak místopředseda, při jednání respektovat. Toto ustanovení se nevztahuje na běžná jednání v rámci strany s představiteli nižších stupňů. Na úrovni MO  jsou oprávněnými pro jednání s místními úřady předsedové. 

            Ke styku s veřejnými sdělovacími prostředky jsou oprávněni na republikové úrovni všichni členové předsednictva strany  i členové dozorčí rady. Na úrovni MO jejich předsedové.

 

6. PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ  

            Členem strany může být jen řádný občan České republiky, který dosáhl zákonem stanovené právní plnoletosti, který není členem jiné strany či politického hnutí a který je morálně i trestně bezúhonný. 

            O přijetí za člena strany rozhoduje plénum „místní organizace“ (MO), nebo „místní klub“ (MK). S přijetím člena musí souhlasit nadpoloviční počet řádných členů daného organizačního stupně (MO,MK). Řádný člen má právo v rámci strany volit a být volen. 

            Člen strany může kdykoli ze strany vystoupit bez udání důvodů. Dopustí-li se člen strany závažného porušení stanov, nebo spáchá-li trestný čin, pozastaví předsednictvo MO nebo předseda MK tomuto jeho členství do nejbližší plenární schůze, která rozhodne o případném vyloučení. Danému členovi musí být dána možnost osobní obhajoby na této plenární schůzi před celým plénem. O jeho případném vyloučení se hlasuje na plénu veřejným hlasováním a je podmíněno dvoutřetinovým počtem hlasů „pro“. O vyloučení je povinen předseda MO/MK písemně informovat vyloučeného, nebyl-li tento přítomen na zasedání pléna, do 3 dnů po hlasování. Vyloučený člen má právo odvolat se písemně do 30 dnů k „dozorčí radě“, která je povinna do 60 dnů po obdržení jeho stížnosti, tuto jeho stížnost prošetřit a předložit „předsednictvu NP“ svůj návrh na konečný verdikt, o němž toto rozhodne na svém nejbližším zasedání, nejpozději však do 30 dnů po obdržení návrhu dozorčí rady, hlasováním při němž je rozhodující názor nadpoloviční většiny členů předsednictva. O výsledku podá předsednictvo odvolávajícímu se členovi písemně zprávu do 3 dnů po hlasování. 

            Základní povinností člena je dodržování stanov, respektování zásad schváleného programu strany a v neposlední řadě také dodržování morálních pravidel a vlasteneckých zásad. Na činnost strany přispívají členové v rozsahu schválených stanov.

 

7. ZÁSADY HOSPODAŘENÍ  

            Pro vlastní hospodaření MO pověřuje výbor jednoho svého člena funkcí pokladníka. U k MO přidružených MK se o hospodaření MK stará zvolený předseda. Pro hospodaření strany na úrovni celorepublikové pověřuje tímto úkolem předsednictvo jednoho ze svých členů.

             Zdrojem příjmů strany jsou především členské příspěvky, které činí u výdělečně činných členů roční příspěvek minimálně 200.- Kč a maximálně 9999.- Kč, dle vlastního uvážení člena. U členů bez výdělečných příjmů, studujících a důchodců roční příspěvek minimálně 50.- Kč a maximálně 200,- Kč, dle vlastního uvážení člena.

             Dalším zdrojem mohou být jednorázové finanční dary poskytnuté členy či příznivci strany straně v souladu s danými zákonnými ustanoveními.

 

8. Způsob likvidace strany

            V případě zániku strany převede předsednictvo zůstatek aktiv na konto některého předsednictvem většinově vybraného humanitárního zařízení či humanitární organizace.

 

* * *            


Počet komentářů: 8 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Kalendář
<<  Červen  >>
PoÚtStČtSoNe
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Anketa
Jste pro znárodnění strategických firem (např. energetika, plynárny, vodárny,..) ?

Zásadně Ano (4052 hl.)
 
Spíše Ano (2721 hl.)
 
Pouze vybraná odvětví (2563 hl.)
 
Spíše Ne (2843 hl.)
 
Zásadaně Ne  (2506 hl.)
 
Neumím posoudit (2721 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 17406
Transparentní účet
Ucuz Sms Onay | Mobil Onaylama
Masal Oku Dalaman Airport Transfers Marmaris Airport Transfers Fethiye Airport Transfers oludeniz Airport Transfers Içmeler Airport Transfers

Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
na začátek stránky

 PHP Powered Získejte Thunderbird!