Dnešní datum: 04. 10. 2023   
Přihlásit se

Uživatelské jméno:

Heslo:
Založit nový účet!

Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 31 nalezených)

|0-15|15-30|30-31|

Program Strany

02. 09. 2009

Vážení spoluobčané,

     otevíráte program strany „Národní prosperita“. Strany, na kterou jste zřejmě ještě v tisku ani v televizi nenarazili a která je tedy pro vás zatím velkou neznámou. Naše strana byla řádně zaregistrována již 22. března 1999 a je jednou z těch, které se naší současné politické elitě příliš do jejích plánů nehodí a které proto publicisté, komentátoři a redaktoři v tiché shodě s vládnoucími parlamentními stranami neviditelně blokují přístup do všech sdělovacích prostředků. A mimoto se vládnoucí politická moc také pilně stará o to, aby naší straně i stranám nám podobným co možno nejvíce omezila činnost a pomocí různých byrokratických obstrukcí vstup před veřejnost znesnadnila.

     Vznik naší strany nebyl iniciován žádným politickým či ideologickým uskupením. Popud k jejímu vzniku a registraci vyšel od skupiny řadových občanů, nespokojených s tím jak se v naší republice začala situace vyvíjet po listopadu 1989. Od občanů, kteří nechtěli být jen věčně ohlupovaným a podváděným “mlčícím davem“, který se bez protestu nechá vláčet kamkoli, jak se vládnoucí elitě zlíbí!

     Nevěříme ve „všemocnost ruky volného trhu“ a v extrémně přeháněnou liberalizaci společnosti, ale také nehledáme nějaký návrat před listopad 1989!  Ve svých názorech a návrzích řešení společenských i ekonomických problémů, vycházíme z prosté logiky zdravého rozumu, která říká, že politika není nástrojem pro vytváření nadstandardních podmínek pro vládnoucí politické strany a jejich pohlaváry. Jsme přesvědčení, že hlavním úkolem politiků je zabezpečit občanům rozumné podmínky pro život i pro jejich duševní i materiální rozvoj. Protože jen to je cesta vedoucí k prosperitě celé společnosti a k rozvoji našeho národa i všech spořádaných občanů naší země.

    Nepatříme k těm novátorům světa, kteří by nejraději vytvořili nějaké nové lidstvo, promísením a zkřížením všech možných národností, které by oni mohli neomezeně ovládat. Nepatříme ani k těm, kteří by nejraději za minulostí našich národů, jak za tou dávnou tak za tou nedávnou, udělali hodně tlustou čáru, nebo ještě lépe zahrabali vše do hlubin archivů, aby to upadlo v zapomenutí. Historie našich národů neobsahuje jenom stinné stránky, jak se nás často politici snaží přesvědčit. Více je přece toho, za co se stydět nemusíme!

     Byly-li v historii našich národů doby zlé, je třeba se z nich poučit a ty, kteří je způsobili, postavit na pranýř historie. Anebo, je-li to ještě možné, tyto jedince i jejich uskupení, díky jimž se dostalo některým našim občanům i naší společnosti jakékoli újmy a škody, popohnat k odpovědnosti. Národ, který se nedovede vyrovnat s vlastní minulostí a který nedokáže ubránit vlastní národní svébytnost, ten si nikdy nemůže vytvořit lepší budoucnost!  

     Naše strana je přesvědčena, že naše národy nesmí utonout v rozplizlosti „nového světa“ a že mají právo zachovat si svoji suverenitu a svébytnost. Chceme, aby naši občané opět stali stejnými vlastenci, jakými jsou Američané, Švýcaři, Poláci, ale také především Židé a příslušníci mnohých dalších národů světa. Stydíme se za servilitu našich politiků i mnohých občanů, projevovanou až přespříliš zřetelně vůči určitým větším národům a státním celkům, která nemá ve světě obdoby. Neměli bychom zapomínat na Mnichovskou zradu, na které měly podíl i země, kterým se nyní naši politici bezdůvodně tak ochotně podřizují. Stejně tak bychom neměli zapomínat, kam nás zavedlo poválečné područí světa Sovětů! Po svém vzniku naše Československá republika patřila mezi pět nejvyspělejších států Evropy a byla to jenom nacistická a posléze komunistická anexe naší země, co nás srazilo do řad zemí ekonomicky i kulturně zaostalých! Proto se důrazně stavíme za naprostý zákaz jakékoli propagace jak nacistické, tak i komunistické ideologie.

     Přežili jsme mnohá krutá a ponižující období a to by nás mělo posílit i pro časy další! Chceme, abychom byli v Evropě rovnoprávným státem, jenž má právo zachovávat své národní tradice a právo rozhodovat o vlastní zemi tak, aby byla skutečným domovem pro každého jejího spořádaného občana. Je-li někdo hrdý na svůj národ, to přece není žádný nacionalismus ve špatném smyslu slova, jak se nás dnešní politici snaží přesvědčit. Je to jedna z nejvyšších etických hodnot, k níž bychom se měli ve vlastním zájmu vrátit! A za nedílnou povinnost našich politiků pokládáme to, že vždy a ve všem musí hájit především zájmy naší vlastní země a jejího lidu a že nesmí nepřipustit jakýkoli velmocenský nátlak jiných, který by nás odsunoval do role druhořadého státu!

     Vážení spoluobčané, to co budete číst v dalších pasážích, to jsou zásady a návrhy opatření, o nichž jsme přesvědčeni, že by přispěly k výraznému ozdravění naší společnosti i ekonomiky naší země, ale není to nějaké vše zachycující dogma, ve kterém není možno něco změnit, protože si dobře uvědomujeme, že během času se vše vyvíjí v návaznosti na momentální podmínky a situaci v okolním světě.

NAŠÍM CÍLEM JE PRÁVNÍ A ŽIVOTNÍ BEZPEČÍ A PROSPERITA NAŠICH NÁRODŮ

* * * 

SVĚT, EVROPA, MY A NAŠE ZAHRANIČNÍ POLITIKA 

     Naše země, ležící v pohořími chráněné kotlině středu Evropy, byla ve své historii mnohokrát předmětem zájmu našich agresivnějších a rozpínavějších sousedů. Jak od západu, tak od východu. A pokud nám někdy některé evropské státy naslibovaly ochranu, na niž se naši politici naivně spolehli, vždy nás nakonec všichni nechali na holičkách a na pospas těm, kterým se zlíbilo udělat z nás zotročenou zemi.

     Dopadli jsme tak de facto i po 17. listopadu 1989. Ač se zprvu zdálo, že se opět vrátíme ke statutu plně svéprávného demokratického státu. S tím vědomím jsme se přece také hlásili k Evropské unii. Ale stalo se, že v této unii, jejímiž členy jsme se stali, některé zakladatelské západní státy začaly uplatňovat svoji nadřazenost jak nad novými členskými zeměmi, tak i nad celou Evropou. Naši politici sice tvrdí, že z jejich strany nejde v žádném případě o diktát, ale v mnohém to diktát přece jen je! Různé situace to potvrzují. Mluvit dnes o naší svébytné zahraniční politice je prakticky nemožné. Ostudnou Lisabonskou smlouvu, mířící jenom k přenášení pravomocí do Bruselu a k omezování suverenity naší republiky, pokládáme za skrytou přípravu federalizace Evropy. Vytváření evropské vlády, s jakýmsi "evropským prezidentem" v čele, je toho důkazem.

     Nejsme proti spolupráci mezi národy, ale musí to být spolupráce založená na rovnosti všech států a národů. Naše strana za současné situace dochází k názoru, že pro naši spolupráci s jinými státy je plně dostačující OECD a že by pro nás nebylo žádnou pohromou, kdybychom z EU vystoupili. Zatím nás víc svazuje, než povznáší. Pohádky o politickém povznesení naší země i o finanční výhodnosti našeho členství v EU jsou opravdu jenom pohádkami!

     Dle našeho názoru již dnes máme právo postavit se proti těm ustanovením Evropské unie i proti jakýmkoli rozhodnutím našich vlastních politiků, pokud ohrožují zájmy naší republiky a našich občanů. Nechceme se opět stát jen napůl svéprávnou zemí, která musí poslušně přijímat vše, co mocensky silnější státy Evropské unie za servilního přikyvování našich politiků vymyslí a ustanoví! A pokud jde o tolik opěvované „bezpečnostní záruky“, musíme připomenout, že spoléhat se na nějaká prohlášení v době kdy politici velkých států mění své názory podle toho, jak jim to zrovna vyhovuje, je víc než naivní!

     Jako svobodní občané chceme žít ve státě, který se nebude před kýmkoli jiným podlézavě ohýbat. Chceme žít ve státě hrdých občanů, kteří se nebudou stydět za své vlastenectví a kteří se nebudou muset lokajsky hrbit před cizinci, jen proto, že tito vládnou velkými penězi a žijí v představě, že si za ně mohou koupit cokoli a kohokoli.

     Své zájmy a své občany tvrdě hájí všechny vyspělé státy! USA, Británie, Francie. Příkladem vlasteneckého nacionalismu, tedy toho co naši politici tak rádi odsuzují, mohou být izraelští Židé a ty přece nikdo neodsuzuje! Ale pro naše politiky a všechny vlády, od roku 1948 až po dnešek, vlastenectví zřejmě nebylo nikdy hlavním programovým bodem. Místo toho, z prostředků které vytvořili a formou daní vládě dali k dispozici naši občané, podlézavě podporují kdekoho ve světě a vůbec se nepozastavují nad tím, že tím poškozují občany vlastní země. Jsme toho názoru, že v době kdy chybějí peníze na mnohé nezbytné potřeby pro naši zemi a její občany, se nejprve musíme starat o prosperitní rozvoj své vlastní země a teprve pak můžeme uvažovat o pomoci zemím jiným. Neubráníme-li svoji zemi proti různým globálním nátlakům, na které nakonec vždy jenom doplácíme, nikdy se naše země skutečné prosperity nedočká.  

     Říká se, že I zahraniční diplomacie státu patří k jeho obraně. Vždy platívalo, že diplomat, který prvořadě nehájí zájmy své země, je špatným diplomatem! V případě naší země zatím jsme dobrých diplomatů bohužel měli pramálo. V žádném případě proto nemůžeme souhlasit v oblasti zahraniční politiky s tím, aby se naše politická reprezentace skláněla před nějakým nátlakovým lobbingem reprezentantů jiných států, když směřuje k něčemu, co bude naší republice a nám všem v budoucnu k neprospěchu. V mezinárodním měřítku bude naše strana vždy prosazovat, aby byla důsledně dodržována ze strany našich diplomatů povinnost prvořadosti zájmů naší republiky. Naši diplomaté se nikdy nesmí podřizovat nátlakům silnějších státních celků či jejich uskupení, jak je tomu začasto nyní!

     Stav, ve kterém se naše diplomacie potácí, vyplývá z toho, že dnešní naše politická elita upřednostňuje jakési euro/světové světoběžnictví a zcela popírá společenský význam tradičního vlasteneckého nacionalismu pro naši zemi. Význam toho, co u nás bývalo hybnou silou veškerého společenského pokroku i kulturnosti. To naše strana pokládá za největší propad naší společnosti a vždy bude na straně těch, kteří se vracejí k našim vlasteneckým tradicím.

     Budeme důsledně požadovat, aby do diplomatických služeb byli zařazováni jen kvalifikovaní odborníci a aby se definitivně skoncovalo s dosavadní praxí, dle které jsou místa v diplomatických službách často jen jakousi “trafikou“ pro opotřebované politiky a stranické funkcionáře. Chceme, aby naše zahraniční diplomacie dosáhla profesionální úrovně, byla v souladu s naší důsledně svobodomyslnou politikou a vždy vystupovala především jako představitelka suverénního a kulturního státu.

 

ZÁVĚREM

     Stojíme za tím, že nejvyššími držiteli moci v demokracii nejsou politici, ale občané! Kteří výkon moci politikům jen svěřují! Pokládáme za nutné, pro budoucnost naší země a našich národů, aby už konečně politici vymetli ze svých hlav myšlenku, že každý projev národního uvědomění a snaha o kontrolu práce politiků, je nežádoucím extremismem, se kterým je v dnešní nové době třeba skoncovat! Chceme zdůraznit, že každý zdravý národ usiluje o své území, chce mít své hranice a svůj stát. Nechceme-li se stát ve světě přehlíženým odpadem, musíme všem dát jasně najevo, že svoji národní identitu nezaprodáme a že si uchováme vše, co nám naši předkové odkázali.

     Naše České země, včetně Moravy a Slezska, byly v historii Evropy jedněmi z prvních v oblasti kulturní i společenské. A naše první Československá republika byla jako demokratický stát v mnohém dále než jiné země Evropy, osobující si dnes právo nadřazenosti. Ale doba minulá vnutila našim občanům do hlav přesvědčení, že jsme pouhým malým národem a že bez nadvlády jiné cizí mocnosti se neobejdeme. A toto v myslích našich občanů i nadále přetrvává a navíc jsou v tomto zejména mladí lidé utvrzováni ze strany politiků bláboly o tom, že národní státy jsou odsouzeny k zániku a že trendem budoucnosti je jakési novodobé světoběžnictví. Takové myšlení pokládáme za zvrácené. Nedejme se těmito politickými proklamacemi o významu světoobčanství zmást. Vedou jen k nežádoucímu mísení těžko slučitelných etnik, jehož jediným výsledkem může být beztvará, snadno manipulovatelná masa lidí, žijících jenom pro současnost a ovládaných „klanem sjednocovatelů“. Pro které je to nejjednodušší cestou k mocenskému ovládnutí evropského kontinentu.

     Sjednocovatelé Evropy nám rádi dávají za příklad vznik Spojených států amerických. Ale tam byly podmínky zcela jiné než zde v Evropě. Spojili se tam lidé různého původu a vzniklý mnohonárodnostní stát byl pro ně jediným východiskem. Evropa však byla odjakživa kontinentem národnostních států, které ve svém souhrnu tvořily svými kulturními hodnotami pestrou kytici! V trendech Evropské unie, pokud se nezmění, by se však mohla stát, v přeneseném slova smyslu, jen hnijícím snopem slámy, smíšené s všemožným plevelem, který už nebude dobrý ani na podestýlku!

     Do situace, kdy o naší vlastní zemi budou rozhodovat jiní, se nikdy nechceme dostat! Naše strana se proto plně staví za plné zachování naší národní identity, za obnovení národní hrdosti a zachování našich kulturních i společenských tradic! A též za morální očistu celé naší společnosti! Proto odmítáme všechny trendy, které propagují „nový věk“ založený na rozkladu etických pravidel a klasických hodnot.

     Demokracie nemusí být pouhou „fatou morgánou“, která se z ničeho nic může rozplynout. Je-li vybudována na poctivých základech, může ji rozbít jen násilný zásah. Ale bohužel ta naše současná demokracie je po pravdě jen pouhou pouťovou sádrovou atrapou, lživě vydávanou našimi politiky za skutečné "umělecké dílo" trvalého charakteru. Což je kardinální lež. Tu pravou demokracii si teprve budeme muset vytvořit.

Strana Národní prosperita

Únor 2009


Počet komentářů: 2 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

30. OBČAN A SPOLEČNOST

02. 09. 2009

     Chce-li občan demokratické společnosti mít svá práva, musí také této společnosti něco odvádět! Nelze jenom mnohé chtít a nic nedávat! Naše strana trvá na tom, aby platila pro všechny občany ČR stejná práva, bez rozdílu na národnost či příslušnost k nějakému etniku, ale také, aby byly odmítnuty veškeré pokusy některá etnika nějakým způsobem na úkor ostatních zvýhodňovat tzv. pozitivní diskriminací.

 

 

 


Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

29. TOXIKOMÁNIE A JINÉ NENORMALITY

02. 09. 2009

     Drogy, prostituce a další abnormality, i když je to věcí jedinců, oslabují celou společnost! Stalo se však u nás zvykem, že lidé, kteří podlehnou drogám a jiným zdraví poškozujícím návykovým látkám, jsou díky politice naočkované do naší společnosti uměle přehnaným liberalismem až přespříliš tolerováni a že jsou pro ně na úkor ostatních spořádaných občanů vytvářeny „programy“, které jim ještě užívání drog usnadňují místo toho, aby je vedly k odvykání. A je řada politiků, kteří by nejraději užívání drog ještě usnadnili tím, že by legalizovali tzv. měkké drogy, které jsou při vzniku narkomana startovním prostředkem. S tím zásadně nemůžeme souhlasit!

 


Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

28. PŘISTĚHOVALECTVÍ A EXTRÉMISMUS

02. 09. 2009

     Přijímejme do své země jen slušné a solidní jedince, kteří u nás chtějí žít poctivě a kteří budou pro naši zemi přínosem. Za rozhodující faktor pokládáme přitom skutečnost, že všude tam, kde vznikají příliš velké komunity cizorodých přistěhovalců, dochází k tomu, že příslušníci těchto komunit odmítají integraci do základní společnosti a začínají si prosazovat různá mimořádná práva. Jsme toho názoru, že taková mimořádná práva nelze poskytovat nikomu a že v případě nátlakových akcí takových komunit má stát právo proti těmto zasáhnout a to i nejtvrdšími způsoby!


Počet komentářů: 4 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

27. CÍRKVE A STÁT

02. 09. 2009

     Víra je soukromým statkem člověka a stát mu nemůže toto právo odepírat. Naše strana plně uznává nezastupitelnost působení církví na úseku humanitární pomoci i jejich výchovné poslání, ale v žádném případě nemůže souhlasit s jakoukoli přímou vazbou mezi církvemi a státem, která by umožňovala obousměrné ovlivňování jejich činností a rozhodování.

 


Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

26. ZEMĚDĚLSTVÍ A EKOLOGIE

02. 09. 2009

     Zemědělství formuje životní prostředí, v němž žijeme. Zachováme-li si čistou přírodu a produkci čistých potravin, zachováme si i zdravé prostředí pro sebe i své děti.  

 


Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

25. DOPRAVA

02. 09. 2009

     Nejenom chemický průmysl a neuvážené používání průmyslových hnojiv, ale i automobilová doprava patří mezi největšími ničitele přírody a životního prostředí. Upřednostněním ekologičtějších způsobů přeprav ochráníme sami sebe! Je třeba, aby politici již konečně pochopili, že železniční doprava je oproti silniční nejenom ekonomičtější, ale hlavně citlivější k životnímu prostředí. Aby neupřednostňovali silniční dopravu jen proto, že to nějaké přepravní lobby požaduje.

 


Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

24. PODNIKÁNÍ

02. 09. 2009

     Za základ považujeme změnu ekonomického modulu. Národ nesmí sloužit hospodářství, ale hospodářství musí sloužit národu. Svobodné podnikání je základem prosperity. Ale má-li prosperitu přinášet, musí být všemi subjekty dodržována zákonná pravidla! Jedním ze základních pravidel pro oblast podnikání musí být to, že firma může u nás podnikat jen tehdy, má-li jasného vlastníka. Nedokáže-li stát dodržování stanovených pravidel zajistit, ale nevytvoří-li zároveň pro podnikání řádné podmínky, je špatným státem. A dokázal to doteď náš stát? Spíše naopak!

 


Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

23. USMĚRŇOVÁNÍ EKONOMICKÉHO ROZVOJE ZEMĚ

02. 09. 2009

     V ekonomicky vyspělém světě neexistuje stát, který by v jejím vlastním zájmu neusměrňoval a nekorigoval její ekonomický rozvoj. U nás se to však, díky přehnanému liberalismu naší nové „polistopadové elity“, zvrtlo. My její zvrácenou myšlenku, že všechno zvládne a usměrní “nepřekonatelná ruka volného trhu“, zásadně odmítáme. Její živelnost plodí jen problémy a vytváří podmínky pro korupci a podvody. To však neznamená, že popíráme svobodu podnikání. Ale má-li být ekonomika země produktivní a přínosná, je zásadní potřebou její zaměření ve vlastním zájmu v rozumné míře usměrňovat.

 


Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

22. ARMÁDA

02. 09. 2009

     Dle našeho názoru je naše současná armáda jen uměle nazdobenou atrapou, která je vším jiným, jen ne tím, čím by měla být. Z hlediska ekonomického je jenom černou dírou, ve které bezúčelně mizejí miliardy. Z hlediska užitného je to jen spolek prodejných žoldnéřů, působících pod prapory cizích mocností. A pro naši vládnoucí elitu je zřejmě také jakousi vnitrostátní zálohou pro případ nějakých otevřených občanských nepokojů, které by policejní síly nestačily zvládnout.       

 


Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

21. POLICIE

02. 09. 2009

     Jen stát, který se dokáže postarat o bezpečí svých občanů a tyto ochránit před kriminalitou, může dovést své občany na cestu k prosperitě! Proto si ji také ze svých daní platíme. My se budeme zasazovat za to, aby v zemi byl ustanoven jednotný policejní systém s důsledně vybudovanými speciálními složkami.

 


Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

20. SOUDY A VĚZEŇSKÁ SLUŽBA

02. 09. 2009

     Zákon má právo být tvrdý vůči těm, kteří škodí společnosti! Trest musí být pro potrestaného skutečným trestem!      

 


Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

19. ZÁKONY

02. 09. 2009

     Demokracie není anarchií, i když někteří dnešní politici i občané ji tak zřejmě vidí. I v demokracii mají občané vedle svých práv i povinnosti. A ti, kteří to nerespektují, zaslouží jednoznačně potrestání.


Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

18. SPORT A TĚLOVÝCHOVA

02. 09. 2009

     Heslem našich předků bylo „V zdravém těle zdravý duch!“ Uveďme toto heslo opět v život, bude to k prospěchu všem!      

 


Počet komentářů: 2 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

17. TISK A TELEVIZE

02. 09. 2009

     Media jsou snadno zneužitelným nástrojem moci! Zvláště dostanou-li se do rukou politiků a jejich stran. Naše strana se staví za to, aby byla rozbita současná monopolizace tisku - většina deníků i regionálních týdeníků je dnes v rukou zahraničních tiskových gigantů - a byla podpořena ediční činnost nezávislých regionálních tiskovin.


Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

|0-15|15-30|30-31|

Kalendář
<<  Říjen  >>
PoÚtStČtSoNe
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31      
Anketa
Jste pro znárodnění strategických firem (např. energetika, plynárny, vodárny,..) ?

Zásadně Ano (3895 hl.)
 
Spíše Ano (2576 hl.)
 
Pouze vybraná odvětví (2409 hl.)
 
Spíše Ne (2716 hl.)
 
Zásadaně Ne  (2341 hl.)
 
Neumím posoudit (2530 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 16467
Transparentní účet
Ucuz Sms Onay | Mobil Onaylama
Masal Oku Dalaman Airport Transfers Marmaris Airport Transfers Fethiye Airport Transfers oludeniz Airport Transfers Içmeler Airport Transfers

Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
na začátek stránky

 PHP Powered Získejte Thunderbird!